فروشگاه شماره 3 – اول خیابان فردوسی، مقابل ساختمان قدیم شهرداری