فروشگاه شماره 5 – مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، شماره 230