عاشق مترسک نوشتۀ فیلیس هیستینگز، روایتگر داستان زندگی ساده و یکنواخت دختری کُند ذهن به نام اگنس است که با پدر مستبد و سنگدل‌اش در مزرعۀ خانوادگی‌شان زندگی می‌کند. روزی از روزها تنهایی اگنس سبب می‌شود که تا او به فکر ساختن مترسکی برای خود بیفتد تا این‌گونه از تنهایی به در آید. مترسکی که در نهایت به تنها دارایی اگنس در دنیای توخالی رمانِ هیستینگز تبدیل می‌شود. ادامۀ داستان عاشق مترسک روایت عشق پاک و بی‌آلایش اگنس به مترسک زبان بسته است…


عاشق مترسک | فیلیس هیستینگز | ترجمۀ علی اصغر مهاجر | مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر [جعفری] | چاپ اول: ۱۳۵۰