عبدالرحیم جعفری و همسرش
به همراه سه فرزند اول (نیره، عفت و محمدرضا) / 1330