«اصلی‌ترین مضامینی که مولیر برای نمایشنامۀ مردم‌گریز مدنظر داشته است عبارتند از: بی‌عدالتی، فساد، ریاکاری در جوامع انسانی. هدف مولیر این بود که از میزان تسلط این خصلت‌ها در جوامع انتقاد کند. یکی از نکات قوت مولیر این است که مضامین خود را به روش‌های مختلفی در معرض دید مخاطب قرار می‌دهد. یکی از این روش‌ها، استفاده از شخصیت‌های نمایشنامه است. انتخاب و نحوه چینش شخصیت‌ها توسط مولیر از این نظر کمک زیادی به او می‌کند. تمام شخصیت‌های نمایشنامه از خصلت‌هایی برخوردارند که معرفی حقیقی از جامعۀ اطرافشان هستند و نشان می‌دهند در یک جامعه، افرادی با چنین ویژگی‌هایی به چه ترتیبی کار خود را پیش می‌برند. آلسست همان مردم‌گریزی است که عنوان نمایشنامه به آن اشاره می‌کند. او صریح و رک‌گو است، نمی‌تواند در مقابل پلیدی‌های مردم سکوت کند و در مورد بخش‌های مختلف جامعه نظر خود را آزادانه بیان می‌کند. او از ویژگی‌های مثبتی همچون شرافت، صداقت و انصاف بهره‌مند است. در جایی از نمایشنامه او به فیلنت می‌گوید: “من توقع دارم یک انسان همیشه همچون یک انسان رفتار کند و در تمام موقعیت‌ها از اعماق وجودش به ابراز نظر بپردازد. این باید مسئلۀ همۀ ما باشد و نباید اجازه دهیم که احساسات ما در زیر بار تعریف‌های بیهوده پنهان شود.”»


□ مردم‌گریز | مولیر | ترجمۀ محمود هدایت | مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر [جعفری] | چاپ اول: ۱۳۳۸