بر رأس هرم بزرگ حاکمیت شوروی، جایی برای دو جنایتکار نابغه استالین و بریا وجود نداشت. دیر یا زود، باید یکی از این دو، جای خود را به دیگری واگذار می‌کرد و یا اینکه هر دو، در پیکار با یکدیگر نابود می‌شدند. به تقریب در یک زمان، این هر دو حالت، تحقق پذیرفت. کتاب اسرار مرگ استالین مربوط به وقایع تاریخی  پنج سال آخر فرمانروایی استالین است.

این یک واقعیت است که در نظام‌هایی ستم‌پیشه، سیاست، هنری است سرشار از تحریک و دغلکاری. نوکران و مزدوران درگاه به انواع تحریک و نیرنگ توسل می‌جویند تا به فرمانروای جبار و ستمگر تقربی حاصل نمایند. فرمانروای جبار ستمگر نیز با توسل به خدعه و تزویر، آنها را علیه یکدیگر تحریک می‌کند. زیرا خادمان درگاه -که همواره با یکدیگر رقابت دارند- قادر به توطئه و سوء قصد علیه فرمانروای خویش نیستند.


اسرار مرگ استالین | ع. آوتور خانوف | ترجمۀ عنایت‌الله رضا | مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر [جعفری] | چ‍اپ‌ اول: ۱۳۵۶