با ایرج افشار، محمدرضا شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج (سایه)