با سید کاظم موسوی بجنوردی و بانو صدیقه جعفری (همسر عبدالرحیم جعفری)