فروشگاه شماره 2 – چهارراه مخبرالدوله، مقابل باغ سپهسالار، شماره 273