احمد شاملو

[احمد شاملو]، در سال‌های 1328 و 1329 هنگامی که با مجلۀ علمی همکاری می‌کرد، و بعدها در خانۀ شادروان صبحی مهتدی، قصه‌گوی بچه‌ها، که کتاب‌هایش را چاپ می‌کردم، بیشتر او را می‌دیدم. آن سال‌ها شاملو اسم و رسم امروز را نداشت؛ رونق کار و بازارش از دهۀ 40، و در کتاب هفتۀ کیهان بود. شاملو در دهۀ 40 منتخب اشعار حافظ را برای نیل تهیه کرده بود. در این دیوان تمام غزل‌هایی که کلمۀ شاه داشت حذف شده بود. سال‌ها بعد دیوان کامل حافظ را تنقیح کرد، با پانوشت‌ها و یک مقدمۀ جالب؛ این نسخه را انتشارات مروارید منتشر کرد و مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1348 بود که پس از یک دوره فترت تصمیم گرفتم مجدداٌ یک رشته از انتشاراتم را به شعر نو اختصاص دهم و مشوق این کار هم زنده‌یاد سیروس طاهباز بود که خود تصدی این کار را پذیرفت و دفتر شعر مرثیه‌های خاک شاملو و چند دفتر دیگر یادگار این ایام است. | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 872


آثار منتشر شده از احمد شاملو در موسسۀ انتشارات امیرکبیر:

دفتر شعر مرثبه‌های خاک