باقر پرهام

در زمستان سال 1356 در انجمن ایران و آلمان به وسیلۀ نویسندگان و شعرا سخنرانی‌هایی انجام می‌گرفت که بیشتر جنبۀ ضد رژیم داشت. مجموعۀ این سخنرانی‌ها را آقای ساعدی در یک کتاب گرد آورد و آقای دکتر باقر پرهام از طرف کانون نویسندگان به امیرکبیر واگذار کرد و امیرکبیر با نام ده شب آن را انتشار داد. پس از تصرف امیرکبیر این کتاب «ضاله» اعلام شد و به کارخانۀ مقواسازی رفت. | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 887


آثار منتشر شده از باقر پرهام در موسسۀ انتشارات امیرکبیر: