بهمن فرزانه

در سال 1353 بود که امیرکبیر کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نویسندۀ کلمبیایی را که تا آن زمان در ایران ناشناخته بود با ترجمۀ آقای بهمن فرزانه منتشر کرد. انتشار این کتاب یک واقعۀ مهم ادبی بود و سر و صدای زیادی در عالم مطبوعات و محافل روشنفکری به راه انداخت و عجیب است که اشغالگران تاکنون از تجدید چاپ آن خودداری کرده‌اند در حالی که چند ترجمۀ دیگر از آن منتشر شده است. | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 887


آثار منتشر شده از بهمن فرزانه در موسسۀ انتشارات امیرکبیر:

تصویر بزرگ نوشتۀ دینو بوتزاتی
یک مشت تمشک نوشتۀ اینیاتسیو سیلونه
روباه و گل‌های کاملیا نوشتۀ اینیاتسیو سیلونه
اگر خورشید بمیرد نوشتۀ اوریانا فالاچی
صد سال تنهایی نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز
زندگینامۀ یک بردۀ فراری نوشتۀ استبان منتخو
من میکل آنژ پیکرتراش نوشتۀ ایروینگ استون جین