سروش حبیبی

آثار منتشر شده از سروش حبیبی در موسسۀ انتشارات امیرکبیر:

هنر و اجتماع نوشتۀ هربرت رید
هنر امروز نوشتۀ هربرت رید
ارباب‌ها نوشتۀ مارباتو آزوئلا
ژرمینال نوشتۀ امیل زولا
زمین انسان‌ها نوشتۀ آنتوان دو سنت اگزوپری
انفجار در کلیسای جامع نوشتۀ آلخو کارپانتیه
خداحافظ گاری کوپر نوشتۀ رومن گاری

پاریس ـ اردیبهشت ۱۳۷۹ ( آوریل ۲۰۰۰) از راست: شهریار عدلف، احسان نراقی، سروش حبیبی و علی دهباشی

پاریس ـ اردیبهشت ۱۳۷۹ (آوریل ۲۰۰۰) دفتر مجله روزگار نو. از راست: علی دهباشی، اسماعیل پوروالی و سروش حبیبی